Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Ahti Creative Oy
Osoite: Kuuttikuja 1 D 15, 02260 Espoo
Y-Tunnus 3413600-2

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Henkilö: Tuomas Hämäläinen
Puhelinnumero: +358 44 975 3558
Sähköpostiosoite:
tuomas@ahticreative.com

3. REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on Asiakastietorekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää asiakassuhteita sekä markkinoida palveluitamme.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään rekisterinpitäjän (Ahti Creative Oy) asiakkaiden henkilötietoja: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, asema yrityksessä, yrityksen verkko-osoite sekä muut asiakassuhteen kannalta tärkeät tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta esimerkiksi verkkosivujen lomakkeiden kautta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median alustojen kautta sekä muista tilanteista jossa asiakas on antanut henkilötietojaan käsiteltäväksi.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Asiakkaan antaman suostumuksen perusteella voidaan tietoja luovuttaa yhteisille yhteistyökumppaneille tai muille tahoille joista on erikseen sovittu.
Laskutustietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittäville tahoille.
Emme luovuta tietoja kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisteritietoja ei säilytetä fyysisinä kopiona ja kaikki tietoliikenne tapahtuu SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Tietoja käsitellään luottamuksellisina vain sen henkilön toimesta joka rekisterin pitäjäksi on ilmoitettu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista sekä puutteellisen tiedon lisäämistä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

10. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietoja vain ajan, joka on tarpeellinen henkilötietojen tyypin ja niiden käsittelytarkoituksen mukaisesti.
Noudatamme kuitenkin tietojen säilytyksessä ajankohtaista lainsäädäntöä joka voi tietyiltä osa-alueilta vaatia tietojen pidempää säilytysaikaa.
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisterissä voimassa olevan lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksien turvin.
Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

11. TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Tietosuojaseloste on voimassa jatkuvana ja tarkastettu 25.03.2024